COMES WMS pro řízení interní logistiky ve společnosti Nutrend

Compas > Aktuality > COMES WMS pro řízení interní logistiky ve společnosti Nutrend

Česká potravinářská společnost NUTREND je více než čtvrt století lídr na trhu s produkty sportovní výživy a s potravinami pro aktivní životní styl. Vlastní nejmodernější technologie a tisíce metrů výrobních i skladových prostor. Šířkou portfolia i jeho zaměřením nemá na trhu konkurenci.

Nutrend

V roce 2018 oslavila společnost NUTREND 25 let úspěšného působení na českých i zahraničních trzích a významně rozšířila své prostory. K nadčasové administrativní budově s kancelářemi přibyly stovky čtverečních metrů výrobních hal, skladů a kanceláří. Ve výrobním areálu společnosti zároveň vyrostl jedinečný multifunkční komplex NUTREND WORLD v moderním designu, s konferenčními prostory, fitness centrem, obchodem, wellness, hotelovými pokoji a stylovou restaurací. Společnost NUTREND rovněž neustále expanduje do zahraničí, v současné době dodává své produkty do téměř 60 zemí.

Společnost Compas automatizace dodává průmyslovou automatizaci, výrobní informační systém COMES, stroje, zařízení a implementuje roboty. Patří mezi české lídry ve svých oborech a nabízí unikátní integrované řešení Digitální továrny pro dávkové výroby pro odvětví potravinářství, farmacie a další obory. Jádrem řešení je vlastní MES/MOM systém COMES, který umožňuje provázaně optimalizovat všechny výrobní i logistické procesy,

jakost i údržbu.

Dynamicky se rozvíjející česká potravinářská společnost NUTREND zvolila pro řízení svých výrobních a logistických procesů koncept Digitální továrny Compas. Compas Digitální továrna znamená v širším smyslu plnou integraci:

  • výrobního IT (výrobní informační MES/MOM systém COMES)
  • řídicích systémů a jejich SW pro automatizaci strojů a technologií
  • strojů, zařízení a technologií včetně implementace robotů

2495 compas mobilJednotlivé funkční oblasti jsou v COMES nazývány koncepty. Jedním z konceptů pro moderní logistiku je COMES WMS. K jeho přednostem patří flexibilní konfigurace a využitelnost pro různé typy procesů, od kusových, sériových až po dávkové výroby. Logistika továrny využije COMES WMS pro široký rozsah aplikací, od řízení malého skladu náhradních dílů až po kompletní řízení interní logistiky včetně funkce automatické traceability.

S architekturou webových technologií mohou uživatelé provozovat COMES WMS na libovolných koncových zařízeních. Jsou pro ně k dispozici odolné mobilní terminály určené do průmyslového prostředí, se snímači s volitelným dosahem a množstvím příslušenství, které zpříjemňuje a usnadňuje celodenní práci manipulanta.

Pro méně intenzivní práci umožňuje COMES WMS využít i běžné tablety nebo smartphony. Identifikace materiálů (čárové nebo 2D kódy) lze snímat fotoaparátem těchto koncových zařízení. Ve výrobním podniku NUTREND bude COMES WMS řídit výrobní procesy sypké výroby a veškeré skladové hospodářství surovin, obalů. Se systémem jsme spokojeni z důvodu přehlednosti a dosledovatelnosti dat v průběhu celého výrobního procesu.

Systém pomůže výrobnímu týmu v řízení logistických procesů a sníží možné chyby způsobené lidským faktorem. Do budoucna plánujeme logistický systém COMES WMS aplikovat i v dalších výrobách, jako je výroba gelů, tekutých produktů a tyčinek

COMES WMS a řízení skladu

Administrativu příjmu, ukládání a výdeje materiálů ze skladu můžeme doplnit o zaskladňování materiálů automatickým zakladačem nebo pomocí skladového vozíku (regálového zakladače). Operátor skladového vozíku je řízen frontou práce COMES WMS. Jednotlivé požadavky mu jsou zobrazovány na terminálu skladového vozíku, kde si je vybírá a postupně zpracovává. Po výběru požadavku COMES WMS zašle skladovému vozíku souřadnice zdrojové a cílové lokace materiálu. Na tyto souřadnice vozík automaticky najede. Ukončení skladové operace potvrdí operátor pomocí čtečky.

Materiálový management COMES WMS ve výrobě

Příprava materiálu do výroby

OBR3 aV praxi obvykle celopodnikový IT systém (ERP) průběžně předává COMES (COMES APS) data požadavků na výrobu (objednávky zákazníků, výrobní příkazy, požadavky). COMES na základě těchto dat vytváří detailní rozvrh výroby. Dle nastaveného algoritmu (např. čas před plánovaným začátkem výroby) jsou na základě rozvrhu výroby vytvářeny v COMES WMS požadavky na přípravu/vychystání materiálů. Plán práce (fronta výrobních příkazů) je taktéž předáván konceptům COMES Batch a COMES OEE, který výrobní příkazy zobrazuje na operátorských terminálech jednotlivých pracovišť.

Dodávky materiálů do výroby

COMES WMS řídí přesun potřebných materiálů ze skladu na konkrétní pracoviště tak, aby byly k dispozici před plánovaným zahájením výroby. V průběhu výroby jsou do fronty práce skladníka generovány systémem COMES požadavky na doplnění materiálu na pracoviště (zajišťuje koncept COMES OEE na základě sběru dat z výroby). Navíc může operátor přímo ve výrobě vytvořit mimořádný požadavek na materiál, který zpracuje COMES OEE a zašle do fronty práce COMES WMS.

Sledování toků materiálů a traceability

V továrnách a jejich procesech je stále více vyžadována funkce dosledovatelnosti (traceability), a to především v regulovatelných výrobách (potravinářství, farmacie, kosmetika, zdravotní pomůcky), ale i některých dalších odvětvích. Pracoviště je v COMES WMS uvažováno jako skladová lokace, na které COMES WMS eviduje kompletní historii pohybů materiálů. Funkčnost traceability v rámci řízení pohybů materiálů od surovin přes meziprodukty až po produkty realizuje COMES WMS, což může probíhat buď prostřednictvím ručně pořizovaných informací, nebo i plně automaticky při nasazení integrovaných řešení Compas, která jsou datově provázána s pohyby materiálů prováděných řídicími systémy technologií.

To platí jak pro procesní část výroby (prvovýrobu), kde postup výrobních operací (workflow) obvykle řídí COMES Batch, tak pro řízení a sledování finální výroby, které zabezpečuje koncept COMES OEE. Na jednotlivých pracovištích jsou v COMES OEE (na operátorských terminálech) spouštěny operace výrobních příkazů. Pro flexibilní procesy nabízíme možnost uplatnění principu Industry 4.0 „výrobek/výrobní dávka řídí svoji výrobu dle svojí specifikace“. To je vhodné řešení pro procesy s potřebou častých změn výrobních operací v reálném čase.

Řízení interní materiálové logistiky

Pokud je na pracovišti vyroben meziprodukt, který může být přesunut na další pracoviště nebo uložen na skladovou lokaci, generuje COMES OEE požadavek na přesun tohoto meziproduktu do fronty práce COMES WMS. Následná výrobní operace je dána specifikací v technologickém postupu zhotovení výrobku.
OBR4

Manipulant logistiky (nebo automatický dopravní systém) provede fyzický přesun meziproduktu, který potvrdí ve frontě práce na terminálu COMES WMS (např. naskenováním čárového kódu). Pokud jsou přepravní obaly (přepravky, krabice, kontejnery, …) označeny čipem RFID, který lze na jednotlivých lokacích snímat, probíhá potvrzování požadavků ve frontě práce COMES WMS zcela automaticky. Všechny přesuny jsou ukládány v COMES WMS a jsou následně využívány pro funkci traceability výrobku.

Shrnutí

Článek stručně popisuje část možností COMES WMS pro automatizaci skladových operací a řízení i sledování interní logistiky výroby s příkladem nasazení ve společnosti NUTREND. Ukázali jsme vzájemnou provázanost výrobních IT funkcí Digitální továrny Compas pro dávkové výrobní procesy a provázanost jednotlivých konceptů COMES, které tvoří jádro řešení.

S využitím služeb firem Compas automatizace a Compas robotika mohou podniky budovat funkčně integrované a plně automatizované investiční celky, s jednotným řízením procesů. Investiční celky obsahují specifikací výrobků přes řízení a ovládání výrobních operací, řízení ručních nebo automatických přesunů materiálů k zařízením obsluhovaných roboty s automatizovanými sklady materiálů. S Compas řešením můžete dosáhnout vysoké automatizace (produktivity, efektivity a jakosti), snižování ztrát i nákladů výroby a směřovat k celkové optimalizaci výroby.

Kromě Digitálních továren řízených hierarchicky nabízíme i nově vyvinuté decentralizované řízení výroby s využitím „chytrých“ prvků výroby a jejich digitálních dvojčat (AAS) a nabízíme řešení „Chytré“ digitální továrny v rodícím se standardu platformy Industrie 4.0.

Pomáháme Vám budovat továrny budoucnosti.
OBR5

Autoři: Ing. Pavla Machalová, NUTREND D.S., a.s,. Ing. Roman Brázda, Ing. Vlastimil Braun, Compas automatizace, spol. s r.o.