Automatizace logistiky a regálových skladů

Compas > Aktuality > Automatizace logistiky a regálových skladů

Článek v PDF

Automatizace logistiky a regálových skladů od partnerských firem M.A.S. Automation a Compas automatizace.
Potřeba zlepšit logistické procesy v továrnách dlouho nebyla inves­tiční prioritou oproti investicím do rozvoje výroby a automatizace výrobních procesů. I když logistické procesy z pohledu štíhlé výroby nepřináší přímo hodnotu do výrobku, má zlepšení intra-logistických procesů zásadní vliv na výkon továrny. Automatizace a digitalizace logistiky spolu podporují pružnost výroby a rychlejší odezvu doda­vatele na měnící se zákaznické požadavky, umožňují zvýšení její pro­duktivity a efektivity nebo i významné snížení nákladů při nahrazení lidské práce v manipulaci s materiály. Partnerské firmy M.A.S. Automation, a. s., a Compas automatizace, spol. s r. o., pomáha­jí podnikům v oblastech automatizace interní logistiky továren, například komplexními dodávkami plně automatizovaných regálových skladů

Uplatňují mnoholeté zkušenosti v oboru, takže se továrny mohou spolehnout na špičkový tým odborníků jak v oboru mechanické konstrukce, výroby a montáže, tak i automatizace, včetně datové nadstavby a zprovoznění rozsáhlého investičního celku. Efektivní skladování zaručují kvalitní, flexibilní a přizpůsobitelné regálové za­kladače palet přímo od českých výrobců.

Konstrukce regálových zakladačů M.A.S. je prověřena roky spolehlivého provozu 24/7 u náročných zákazníků v automotive i provozem v nestandardních podmínkách, např. mrazírenských skladů. Použité materi­ály a kvalitní komponenty zajišťují dlouhou životnost zakladačů, dopravníkových drah a dalších částí technologie. Skladovou tech­nologii je možné rozšířit o dopravní techniku, manipulační roboty, balicí stroje, automatické paletizátory, ovíječe palet s automatickou apli­kací etikety, a tak vytvořit ucelený logistický systém podniku.

Součástí moderních logistických systé­mů mohou být i pružné technologie, které je možné rychle přizpůsobit měnícím se potře­bám interních logistických operací továren. Příkladem je nasazení robotů pro manipulace s materiály, jejichž činnost může být flexibilně měněna podle jejich SW vybavení a nadřaze­ných digitálních funkcí, souvisejících s měnící se výrobou i logistickými operacemi. Příkla­dem jsou robotizovaná paletizační centra, automatické balicí linky, adaptivní paletizace a další systémy.

Stále žádanější jsou autonomní logistic­ká řešení postavená na flotilách AGV vozíků i AMR robotů a jejich možnosti volné přepravy materiálů k výrobním technologiím nebo do skladovacích technologií.

Logistické systémy automatizujeme nej­častěji s řídicími systémy s PLC Siemens nebo IPC Beckhoff a digitalizujeme pomocí logistic­kého SW, který firma Compas vyvíjí v podobě konfigurovatelného konceptu MES/MOM systé­mu COMES WMS. Zde je možné řídit ukládání materiálů, jeho průběžnou optimalizaci, řídit flotilu AGV/AMR prostředků a další potřebné funkce plně nebo částečně automatizované intralogistiky.

Obr. 1: Regálový zakladač s dvojitým teleskopem

 

Obr. 2: Přehledová vizualizace skladu včetně diagnostiky komunikace v HMI WinCC

Samozřejmostí je komunikace v reálném čase s dalšími informační systémy, například ERP systémy, v automotive často s ERP SAP. Dále řízení logistických operací mobilními prostředky nebo s obsluhou manipulanty s terminály k provádění skladových operací v reálném čase.

Plně automatizované sklady pro výroby s velkou obrátkou a režimy flexibilních a rych­lých dodávek JIT a JIS mají v posledních le­tech velkou oblibu uživatelů. Nahrazují stále nákladnější lidskou manipulaci s materiály a výrobky a současně snižují chybovost expe­dice. Jejich jádrem jsou regálové zakladače, které automaticky obsluhují regálové systémy s paletizačními pozicemi.

Přednosti regálového zakladače firmy M.A.S.:

 • Robustní stabilní konstrukce zakladače se sloupem až do výšky 20 m.
 • Oboustranně vysouvací servo-teleskopy umožňují transport produktů i bez přeprav­ního nosiče
 • Díky kolejnici se šikmým ozubeným hřebe­nem je výrazně tišší pohyb a životnost delší.
 • Osvědčené opakované nasazení i do mra­zicích prostor –28 °C.
 • Jedinečné konstrukční řešení umožňuje manipulaci s produkty o váze až 500 kg, v případě palet až několik tun.
 • Vysoké výkony díky rychlosti až 5 m/s se zrychlením až 3 m/s2.
 • Individuální řešení uchopovaní výrobků, beden či jiných přepravníků dle specifika­ce zákazníka.
 • Díky plně antikoroznímu provedení jsou regálové zakladače M.A.S. ideální pro nasazení v hygienickém prostoru, stejně tak jako v chlazeném a vlhkém prostředí.
 • Regály jsou buď jednoduché spádové, nebo individuální s využitím osvědčené standardizované koncepce M.A.S.

 

Obr. 3: Přehledová obrazovka zakladače včetně diagnostiky

Funkčnosti regálového skladu s ohledem na softwarové řízení:

 • Zaskladnění a vyskladnění v automatickém režimu.
 • Manuální ovládání os zakladače v defino­vaném souřadnicovém systému (na pozici, jog).
 • Uživatelská reference os (kalibrace).
 • Možnost uživatelsky nastavit polohy skla­dových a vstupně/výstupních pozic, dyna­mické vlastnosti pohybu zakladače a sta­tické ofsetové pozice.
 • Možnost manuálního ovládání dopravníků (pro řešení poruch a chyb).
 • Grafický přehled stavů senzorů a zařízení skladu.
 • Logování chyb a zásahů operátora v data­bázi zařízení (až 1 rok zpět).
 • Statistický přehled o obsahu a stavu skla­du ve formě tabulky.
 • Možnost zprovoznění VPN, Remote Desk­top pro vzdálené sledování zařízení nebo vzdálené ovládání zařízení (tablet nebo PC na stejné síti).
 • Systém s možností nastavit práva přístupu a ovládání pro jednotlivé uživatele.
 • Napojení na nadřazený ERP systém zákaz­níka.
 • Automatické přebírání a zpracování po­žadavků na vyskladnění.
 • Reportování obsahu skladu -> možnost si vytvářet v IT systému zákazníka vlast­ní reporty.
 • Blokování/odblokování celého regálu, buňky, vstupně/výstupního místa.
 • Najetí zakladače do stanovené výchozí po­zice pro potřebu řešení poruchy.
 • Možnosti čtení kódů na produktu, obalu:
 • Využití RFID technologie pro čtení RFID čipů.
 • Automatické kamerové čtečky 1D, 2D kódů.

Lidská práce je pro podniky stále dražší a je třeba ji nahradit v co největší míře automatizova­nými logistickými technologiemi a robotizací za podpory digitalizace pro řízení interní logistiky továren v reálném čase. Společnosti M.A.S. a Compas nabízí zájemcům i detailní analýzy, na základě kterých následně navrhují efektivní a flexibilní řešení pro řízení výroby i skladů vý­robních podniků. Pro podporu zákazníků námi dodaných řešení poskytujeme stálou pohoto­vost. Zákazník operativně a v krátkém čase řeší možné problémy i prostoje.

Autoři článku:
Compas automatizace, spol. s r. o.
Ing. František Hubený, Projektový manažer
a Ing. Vlastimil Braun, Jednatel

M.A.S. Automation, a. s.,
Robert Pik, Sales & Marketing Manager CEE
Richard Ondraschek, Člen představenstva,
Obchodní ředitel